توصيف تكنولوژي

 

  • تبديل بلوك مرمر به نوار : اين عمل با استفاده ازماشين بلوك بر چند ديسكي پر قدرت انجام مي شود . نوارهاي حاصل از ماشين بلوك بر داراي مشخصه هاي زيرند : الف ) ضخامت آنها برابر ضخامت فراورده نهايي است يا به اندازه مورد نياز براي انجام عمليات ساب زني نهايي از ضخامت نهايي بيشتر است.

 

  • پهناي آنها برابر پهناي فرآورده نهايي است يا به اندازه مورد نياز براي انجام عمليات ساب زني نهايي از پهناي نهايي بيشتر است.

 

  • دوجانب نوار كاملاً مستقيم وبا يكديگرموازي اند.

 

  • سطوح بالايي وپاييني آنها كاملاً تخت ، يكنواخت و موازي با يكديگرند.
  1. آرايش سروته، براي توليد نواري كه طول آن مضربي ازطول فرآورده نهايي باشد:

اين عمل با استفاده از ماشين عرضي يك يا چند ديسكي انجام مي شود هدف از انجام اين عمل حذف سروته نامنظم نوار ونيز توليد نواري است كه طول كل آن مضربي از طول فرآورده نهايي باشد ودر نتيجه از انجام عمليات ماشين كاري روي ماده اي كه مصرف نخواهد شد، اجتناب شود. نمودارها، نتيجه را پيش بيني كنيم .
 

سطح زير منحني نشانگر انرژي واقعاً مصرف شده براي شكستن سنگ است كه بايد با انرژي برخورد پيستون مقايسه شود . مي‌توان ديد كه مقاومت هاي مختلف نفوذي سنگ سطح هاي مختلفي را نشان مي دهند و مقدار معيني سطح ماكزيمم را بدست مي دهد. آن مقدار نشانگر حفاري بهينه است .دقت كنيد كه اين مقدار مساوي  حداكثر نفوذ نيست. در شرايط واقعي همواره مشخصات سنگ معلوم ومشخصات چالزن نيز معمولاً معلوم است (حتي اگر بهتر آن باشد كه درميان چالزنهايي با مشخصات مختلف دست به انتخاب زد) تنظيم فشار مكانيسم برخورد يعني تنظيم سرعت برخورد، تأثيري بر بازده ندارد ولي نيرو ودرنتيجه سطح تنش را تغيير مي دهد. بنابراين فشاركمتر مي تواندعمر مفيد سيستم را زياد كند، منتها اين به قيمت نفوذ كند تر تمام مي‌شود.
 

لزوم استفاده ازكامپيوتر:
 

در مورد چالزنها وساقه مته هايي با شكلهاي هندسي پيچيده تر از آنچه در اينجا توصيف شد،اصول مشابهي صادق است .ولي انجام محاسبات دقيق به كامپيوتر نياز دارد. وقتي محاسبات در روي شكلهاي هندسي واقعي انجام مي شود، بازده را به صورت تابع مستقيم مقاومت نفوذي سنگ تعيين مي شود.
 

بازده ماكزيمم، درمقاومت كم:
 

وجود نقطه ماكزيمم به ازاي مقادير پايين مقاومت نفوذي اينطور توجيه مي شود كه چالزني در مرتبه دوم رسيدن موج برخورد به سرمته (پس از يك بار رفت وبرگشت درطول ساقه مته )مجدداً نيز انجام مي شود .نفوذ وبازده زياد هستند ولي به ساقه مته تنش كششي شديدي وارد مي شود.
 

با فرسوده شدن سرمته در جريان چالزني مقاومت نفوذي افزايش يافته و بازده و نفوذ تا نقطه بحراني كاهش پيدا ميكنند . سرمته را بايد از نو سنگزني يا تعويض كرد . وضع ايده آل اين است كه سيستم در فاصله ميان سنگزني مجدد سرمته ، به حداكثر بازده خود برسد