كامپيوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است.

اكنون مي توان كل فرآيند برش وفراوري سنگهاي نرم و سخت را از طريق سيستمهاي كامپيوتري هدايت كرد. از كامپيوتر مي‌توان هم براي برنامه ريزي ماشين ها به طور مجزا همچون ماشينهاي كپي ( نيمرخ ) تراش با كنترل ديجيتال و اداره سري كاملي از ماشينها خواه ماشين هاي برش سنگ و خواه ماشين هاي ساب زني استفاده كرد و هدف حذف ضايعات، استفاده حداكثراز كارگاه و كاهش نيروي كار لازم براي عمليات اوليه بارگيري وتخليه سنگ بوده است. علاوه برآن نظارت بر فرآيند با استفاده از يك متصدي كه از چندماشين مراقبت كند نيز امكان پذير شده است . كنترل كامپيوتر را مي توان به سه عرصه جداگانه اما مكمل يكديگر تقسيم كرد.
 

 

  • هدف نخستين، بهينه سازي مسير بلوك سنگ از زمان ورود آن به كارگاه تا تبديل به ورق است. داده هاي به دست آمده وتهيه شده در اين زمينه قطعي اند و نه فرضي و مي‌توان آنها را به بانكهاي داده انبار واداره حسابداري شركت انتقال داد. بدين ترتيب بلوكها را در هنگام ورود به كارگاه نامگذاري و دسته بندي كرده، آنها را در محوطه انبار مستقر مي كنند. اطلاعات دسته بندي شده تاريخ و زمان دسته بندي ، محل انباشت، ترتيب ورود ، ابعاد اوليه و ابعادي كه بايد توليد شود،نوع سنگ ووزن آن را در بر مي‌گيرد .

 

  • دومين وظيفه كامپيوتر ارائه پسخوراند آني در باره پيشروي، با اشاره خاص به وضعيت اره هاي برش است .در اينجا كامپيوتر از نگاره هاي متحرك استفاده كرده. كسب اطلاعات درباره ( برنده ها) وتفسير اين اطلاعات را آسانتر مي‌كند. براي پيشگويي داده هاي مهمي از قبيل تاريخ و زمان تكميل برش سنگ مصرف ساچمه و … از برنامه ها با مدل هاي رياضي استفاده مي شود .

 

  • سومين عرصه اي كه به كنترل كامپيوتر در مي آيد، مديريت كل كارخانه است.در اين عرصه كامپيوتر اطلاعاتي درباره توقف كار اره هاي مختلف و تشخيص توقف هاي برنامه ريزي شده از توقف هاي اضطراري ،در اختيار مديران قرار مي دهد . در هر مورد كامپيوتر،نوع، تاريخ و زمان توقف و زمان آغاز مجدد كار را ثبت مي‌كند. با استفاده از اين اطلاعات ميتوان برنامه اي براي تعمير و نگهداري قطعات مكانيكي پس از گذشت ساعتهاي كار مشخص، تهيه كرد. كامپيوتر همه اطلاعات مربوط به برش را ذخيره مي‌كند و مي‌تواندميانگين مصرف انرژي،تعداد دفعات تميزكاري مخلوط برش ، ميانگين زمين برش مواد مختلف با يك راه برش وغيره را نشان دهد .